Thông bào SV làm khảo sát về hoạt động hướng dẫn thực hành

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »

Tài liệu môn Đảm bảo chất lượng và kiểm thử PM

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »

Thông báo nộp bài tập Black-box và White-box

SV học môn Đảm bảo chất lượng và kiểm thử phần mềm nộp bài tập làm theo nhóm cho GV qua email.

Danh sách bài tập: download

Nội dung nộp: 1) Hai file excel (là kết quả phân tích, thiết kế, thực thi testcase). 2) Hai solution thực thi các testcase.

Chú ý:

– Các tên file hay thư mục đều đặt tên theo định dạng: Blackbox_HọTênCácSinhViênTrongNhóm, Whitebox_HọTênCácSinhViênTrongNhóm.

– Bài giống nhau sẽ không được chấm.

Hạn nộp: Hết ngày 9/4/17

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »

Danh sách SV thi GK theo phòng (lớp DHKTPM10A GL)

Phòng X13.6: dhktpm10a-gl-x13-6

Phòng V6.1: dhktpm10a-gl-v6-1 và dhktpm10a-gl-v6-1-g

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »

Bài mẫu black-box

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »

Thông báo lịch thuyết trình môn Đảm bảo chất lượng và kiểm thử PM

SV tải lịch thuyết trình và thực hiện theo đúng lịch này:

DHKTPM10ATT: dhktpm10att_thuyettrinh

DHKTPM10BTT GL: dhktpm10btt-gl_thuyettrinh

DHKTPM10A GL: dhktpm10a-gl_thuyettrinh

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »

Lịch thi môn Đảm bảo chất lượng và kiểm thử PM

lich-thi

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »