Bảng điểm môn Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm

Lớp học phần DHKTPM11ATT: (250145101) – DHKTPM11ATT_Bang diem

Lớp học phần DHKTPM11BTT: (250145102) – DHKTPM11BTT_Bang diem

Lớp học phần DHKTPM11CTT: (250145103) – DHKTPM11CTT_Bang diem

Lớp học phần DHKTPM11A: (210145101) – DHKTPM11A_Bang diem

Mọi thắc mắc về điểm, SV vui lòng email cho GV trước thứ ba, ngày 22/5/2018.

Sau ngày này, GV sẽ nhập điểm vào hệ thống, không giải quyết mọi khiếu nại sau này.

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »

Đề cương ôn tập môn ĐBCL và KTPM

SV tải DeCuongOnTap_DBCLvKTPM, có phần nào chưa rõ, GV sẽ giải đáp thắc mắc ở buổi lý thuyết cuối (không giải quyết qua email).

Posted in Không phân loại. Chức năng bình luận bị tắt ở Đề cương ôn tập môn ĐBCL và KTPM

Tài liệu cho bài tập test plan

SV lớp học phần DHKTPM11A, 11ATT, 11BTT học môn Đảm bảo chất lượng và kiểm thử PM download tài liệu để làm bài tập test plan. Yêu cầu SV làm bài theo nhóm và nộp qua email cho GV. Hạn nộp: 1 tuần kể từ khi GV giao bài (có hướng dẫn trên lớp).

Chú ý: Ghi subject của email và đặt tên file theo quy định.

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »

Thông báo download tài liệu chương 8

Tất cả SV học môn ĐBCL và KTPM download tài liệu tham khảo chương 8 cho buổi thuyết trình đề tài Test management. Yêu cầu SV in toàn bộ các file này hoặc chép vào laptop để có tài liệu làm bài test thường kỳ ngay trên lớp LT.

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »

Thông báo nộp bài tập Module 02

SV học môn Đảm bảo chất lượng và kiểm thử phần mềm nộp bài tập làm theo nhóm cho GV qua email, subject phải ghi là LopHP_NopModule02 (trong đó LopHP tùy theo lớp học phần của SV)

– Danh sách bài tập phải nộp: BlackBox_Exercises

– Thư viện hàm: download

– Mẫu định dạng test case: Day03_03_Template_Unit Test Case_Example

– Nội dung nộp:

1) File excel trình bày kết quả thiết kế và thực thi test, làm theo mẫu đã được cung cấp (đặt tên theo quy định).

2) Solution thực thi các testcase (đặt tên theo quy định).

Chú ý:

– Các tên file hay thư mục đều đặt tên theo quy định: LopHP_Module02_TenCacSinhVienTrongNhom.

– Các tên file test trong C# đặt theo tên bài nộp.

– Các bài giống nhau sẽ bị điểm 0.

Hạn nộp: Hết ngày 08/4/2018

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »

Thông báo lịch thuyết trình môn ĐBCL và KTPM

Lịch thuyết trình:

[250145101] – DHKTPM11ATT_LichThuyetTrinh

[250145102] – DHKTPM11BTT_LichThuyetTrinh

[250145103] – DHKTPM11CTT_LichThuyetTrinh

[210145101] – DHKTPM11A_LichThuyetTrinh_Ver2 (có cập nhật)

Chú ý:

  • SV đi đúng lịch đã phân công. Thành viên nào không có mặt ở buổi thuyết trình của nhóm thì sẽ bị điểm 0.

  • SV đem theo laptop để làm việc nhóm.

Posted in Không phân loại. Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo lịch thuyết trình môn ĐBCL và KTPM

Thông báo phòng thi cho lớp DHKTPM11A (môn ĐBCL và KTPM)

+ Phòng thi A2.1: từ STT 1 đến 34

+ Phòng thi A2.5: từ STT 35 đến 68

Danh sách SV dự thi giữa kỳ

Posted in Không phân loại. Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo phòng thi cho lớp DHKTPM11A (môn ĐBCL và KTPM)