SOFTWARE TESTING & QUALITY ASSURANCE

Tài liệu học tập:

  • Đề cương môn học: download

  • Giới thiệu và nội quy môn học: download

  • Giáo trình: download

  • Slide bài giảng: chương 1+2 (download), chương 7 (download), các chương còn lại (download)

  • Bài tập: download

  • Tài liệu tham khảo: download

  • Danh sách đề tài (download) và tài liệu (download)

Chức năng bình luận bị tắt ở SOFTWARE TESTING & QUALITY ASSURANCE
%d bloggers like this: