Danh sách đăng ký đề tài môn ĐBCLvKTPM

SV học môn Đảm bảo chất lượng và kiểm thử PM check lại danh sách nhóm và đề tài đã đăng ký.

[250145101] – DHKTPM11ATT

[250145102] – DHKTPM11BTT

[250145103] – DHKTPM11CTT

[210145101] – DHKTPM11A

Ngày bắt đầu thuyết trình dự kiến: tuần 10

 

Posted in Không phân loại. Chức năng bình luận bị tắt ở Danh sách đăng ký đề tài môn ĐBCLvKTPM
%d bloggers like this: